AAA

Členská schůze FC

zobrazit verzi pro tisk

Členská schůze

zobrazit verzi pro tisk

Flyball Club České republiky

tímto zve své členy
na výroční členskou schůzi klubu, která se koná

v neděli 26. 11. 2017 od 13:00 hodin
v hotelu JUNO, Štěchovická 2296, Praha 10
(www.hoteljuno.cz)

Termín náhradního zasedání členské schůze je stanoven na 26. 11. 2017 od 13:15 hodin.

Program členské schůze

1/ Zahájení
2/ Volba zapisovatele, komise návrhové a komise volební
3/ Schválení programu schůze
4/ Zpráva předsedy o činnosti klubu
5/ Zpráva hlavního výcvikáře
6/ Zpráva pokladní o hospodaření klubu
7/ Zpráva kontrolní a revizní komise
8/ Představení kandidátů do výboru
9/ Volba nového výboru
10/ Vyhlášení výsledků K-9 Selection Cup 2017
11/ Přestávka
12/ Výsledky voleb nového výboru
13/ Usnesení členské schůze
14/ Závěr

!!POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ SCHŮZE!!
Nově bude schůze v Praze v Hotelu JUNO. Junův statek bohužel ukončil svou činnost, proto jsme byli nuceni hledat nové místo k uspořádání schůze. Parkování zajištěno přímo na parkovišti hotelu. Drobné občerstvení je také zajištěno.

pdf Pozvánka na členskou schůzi FC 2017
(ve formátu pdf)

Zápis z členské schůze Flyball Clubu ČR

zobrazit verzi pro tisk

Náhradní schůze byla zahájena v 10:25 dne 27. 11. 2016. Náhradní schůzi, která se konala kvůli nepřítomnost nadpoloviční většiny členů FC ČR, zahájila předsedkyně Zuzana Pecháčková. Schůzi bylo přítomno 66 členů.

docx Zápis z členské schůze FC 2016
(ve formátu docx)
docx Usnesení členské schůze 2016
(ve formátu docx)

 1. Jako první bod proběhla volba orgánů schůze. Do role zapisovatele byla navržena Petra Kulhánková.
  Hlasování: pro (65 členů). 1 člen se zdržel. Návrh byl přijat.
  Přítomní dále zvolili návrhovou komisi ve složení Alžběta Štěpánková, Kateřina Skálková, Jana Kupková, a mandátovou komisi ve složení Eva Pirklová, Marcela Nosková a Jiří Kříž.
  Hlasování o návrhové komisi: pro (66 členů). Návrh byl přijat.
  Hlasování o mandátové komisi: pro (66 členů). Návrh byl přijat.
 2. Proběhlo seznámení s programem, přednesla Z. Pecháčková.
  Hlasování: pro (65 členů). 1 člen se zdržel. Návrh byl přijat.
 3. Předsedkyně Z. Pecháčková přednesla zprávu o činnosti klubu v roce 2016.
 4. Hlavní výcvikář M. Kasalý přednesl zprávu o výcviku, změnách v rámci pravidel flyballu, úspěších českého flyballu jak v rámci České republiky, tak na poli mezinárodním (EFC 2016), a přednesl informaci o plánovaných turnajích na nadcházející sezonu 2017.
 5. Pokladní K. Zavřelová přednesla zprávu o stavu pokladny a hospodaření klubu ke dni 25. 11. 2016.
 6. Za kontrolní a revizní komisi přednesl zprávu člen komise Z. Drbohlav (sepsala předsedkyně V. Budková). Při revizi nebyly shledány žádné nesrovnalosti.
 7. Následovalo vyhlášení výsledků celoroční soutěže českého flyballového poháru – Purina PRO PLAN Cupu 2016, který byl v letošním roce rozdělen do 4 divizí s vyrovnaným počtem družstev.
  Ve 4. divizi zvítězilo družstvo FUNatic Jumpers, na druhém místě se umístilo družstvo Too X-treme a na třetím místě se umístilo družstvo CrazyBalls III.
  Ve 3. divizi zvítězilo družstvo FUNatic Runners, na druhém místě se umístilo družstvo Hop Trop Panthers a na třetím místě se umístilo družstvo CrazyBalls II.
  Ve 2. divizi zvítězilo družstvo Hop Trop HURRICANE, na druhém místě se umístilo družstvo DogDragons 2 a na třetím místě se umístilo družstvo R.U.P.
  V 1. divizi zvítězilo družstvo Hop Trop PRAGUE, na druhém místě se umístilo družstvo The Rebels Hardcore a na třetím místě se umístilo družstvo Lavina Delta.
 8. Diskuze:
  M.Vrbová informovala přítomné o plánovaném ME 2017 v Brugách, zejména pak o pravidlech a o probíhajících diskuzích k nim. Zatím však diskuze nemá závěr a finální podoba pravidel a podmínek tak není jasná.
  Z. Pecháčková navrhla bod k diskuzi o uskutečnění Světového poháru v roce 2018. Je zde možnost pořádání na území ČR. Tento pohár by byl v rámci FCI. V tomto bodě Z. Pecháčková poznamenala, že nyní bude potřeba rozhodnout, jaký typ vrcholného turnaje bude ČR v roce 2018 pořádat, zda EFC, nebo Světový pohár. Oba tyto turnaje má ČR možnost pořádat.

  J. Präger vznesl připomínku a dotaz k formátu mistrovství ČR 2016, zda bude formát stejný i pro rok 2017. Jeho dotaz vedl k diskuzi. Závěrem tohoto bodu byl návrh od J. Prägera uskutečnit formát rozdělení 12 družstev do dvou divizí a na základě dosažených výsledků následné zařazení do pavouka na DE. Výbor osloví zástupce ostatních družstev, požádá je o vyjádření a formátem turnaje pro rok 2017 se bude dále zabývat.

  M. Prägerová vznesla dotaz na přihlašování družstev na turnaje a podala návrh, zda by o účasti daného družstva mohlo rozhodovat datum podání přihlášky a následně i zaslaná platba na účet pořadatele. Výbor vzal tento podnět na vědomí. Závěrem diskuze výbor upozornil přítomné a zejména pořadatele, že reálným řešením tohoto problému je pořádat turnaje na dvou parkurech.

  S. Prokeš rozvedl diskuzi na téma agresivita psa na parkuru. Jako dotčený majitel psa, který následkem svého chování na parkuru byl posuzován výborem FČR, vyzval výbor k vyjádření k jeho případu. Zejména podotknul způsob komunikace ze strany výboru k jeho osobě. Výbor se k dané problematice vyjádřil.

 9. Zástupce návrhové komise Kateřina Skálková přednesla návrh usnesení. Členská schůze schválila usnesení jednomyslně.
 10. Závěrem Zuzana Pecháčková poděkovala všem přítomným za účast, popřála všem krásné prožití svátků a hodně zdraví i pro psí závodníky v roce 2017. Schůze byla tímto ukončena.

Zapsala dne 27. 11. 2016 Petra Kulhánková

crazyballsiicrazybalsiiidogdragons2funatichthurricanehtpanthershtpraguelavinadeltaruptherebelshardcoretooxtreme

Zápis z náhradního zasedání členské schůze Flyball Clubu České republiky, z.s. konaného dne 6. 12. 2015 v Sedleci u Prahy

zobrazit verzi pro tisk

Náhradní schůze byla zahájena v 10:15 dne 6. 12. 2015, pro nemožnost uskutečnění řádné členské schůze z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů FC ČR. Schůzi při nepřítomnosti předsedy J. Jandy (omluven ze zdravotních důvodů) zahájila a vedla místopředsedkyně Milena Vrbová. Schůzi bylo přítomno 83 členů.

docx Zpráva hlavní výcvikářky FC 2015
(ve formátu docx)
pdf Zápis z členské schůze 2015
(ve formátu pdf)
pdf Usnesení členské schůze 2015
(ve formátu pdf)

 1. Do role zapisovatele byla jednomyslně zvolena Petra Kulhánková. Přítomní dále volili návrhovou komisi ve složení Marcela Nosková, Věra Ismanická a Dana Šimerová, a mandátovou a volební komisi ve složení Eva Pirklová, Michal Kasalý a Blanka Škvorová.
  Hlasování: 100% pro (83 členů). Návrh byl přijat.
 2. Proběhlo seznámení s programem, kde M. Vrbová navrhla přesunutí bodu 9 (přestávka), až za bod 10, vyhlášení výsledků celoročního poháru – Purina PRO PLAN Cupu 2015.
  Návrh změny byl jednomyslně přijat.
 3. Místopředsedkyně M. Vrbová přednesla zprávu předsedy (vytvořena J. Jandou) o činnosti klubu v roce 2015.
 4. Hlavní výcvikářka Z. Pecháčková přednesla zprávu o výcviku, úspěších českého flyballu na ME 2015 a propagaci flyballu v roce 2015.
 5. Pokladní I. Jandová přednesla zprávu o stavu pokladny a hospodaření klubu ke dni 4.12. 2015.
 6. Za Kontrolní a revizní komisi přednesla zprávu její předsedkyně V. Budková. Při revizi nebyly shledány žádné nedostatky.
 7. Schůze přešla k volbě do jednotlivých orgánů klubu.
  Do výboru klubu již dále nechtěli kandidovat J. Janda, I. Jandová a Kropáčková. Na členství ve výboru kandidovali M. Kasalý, M. Vrbová, M. Nováková, Z. Pecháčková, K. Banďůrková, K. Valentová a Z. Chalupníček.
  Do Kontrolní a revizní komise kandidovali: V. Budková, Z. Drbohlav a P. Fraňková.
  Proběhla tajná volba výboru a KRK.
 8. Následovalo vyhlášení výsledků celoroční soutěže českého flyballového poháru – Purina PRO PLAN Cupu 2015, který byl v letošním roce rozdělen do 4 divizí s vyrovnaným počtem družstev. Hned ve dvou divizích se na prvním a druhém místě umístila družstva se stejným počtem bodů a o konečném umístění rozhodl až průměr časů.
  • Ve 4. divizi zvítězilo družstvo CrazyBalls III, na druhém místě se umístilo družstvo NIMBUS Hop Trop a na třetím místě se umístilo družstvo Pilsen 2 F.A.S.T.
  • Ve 3. divizi zvítězilo družstvoCrazyBalls II, na druhém místě se umístilo družstvo Alea – noční můra a na třetím místě se umístilo družstvo R.U.P.em.
  • Ve 2. divizi zvítězilo družstvo Adrenalin Flyers, na druhém místě se umístilo družstvo DogDRAGONS 2 a na třetím místě se umístilo družstvo R.U.P.
  • V 1. divizi zvítězilo družstvo Hop Trop PRAGUE, na druhém místě se umístilo družstvo DogDRAGONS a na třetím místě se umístilo družstvo The Rebels Hardcore.
 9. Po přestávce proběhlo vyhlášení výsledků voleb do orgánů klubu. Hlasování proběhlo pomocí hlasovacích lístků (82 odevzdaných hlasovacích lístků, z toho platných 81).
  • Výbor byl zvolen v tomto složení:
   – Zuzana Pecháčková (zvolena počtem 70 hlasů)
   – Milena Vrbová (zvolena počtem 77 hlasů)
   – Klára Valentová (zvolena počtem 77 hlasů)
   – Michal Kasalý (zvolen počtem 81 hlasů)
   – Kateřina Banďůrková (zvolena počtem 73 hlasů)
   – Michaela Nováková (zvolena počtem 78 hlasů)
   – Zbyněk Chalupníček (zvolen počtem 79 hlasů)
  • Výbor se na místě dohodl na vykonávání funkcí, a to následovně.
   – Předsedkyně: Zuzana Pecháčková
   – Místopředsedkyně, koordinátorka rozhodčích: Milena Vrbová
   – Pokladní: Klára Valentová
   – Hlavní výcvikář: Michal Kasalý
   – Administrátorka licencí, registr. družstev: Kateřina Banďůrková
   – Jednatelka, evidence členů a kontakt s ČKS: Michaela Nováková
   – Poradce: Zbyněk ChalupníčekKontrolní komise byla zvolena v tomto složení:
   – Veronika Budková (zvolena počtem 81 hlasů)
   – Zdeněk Drbohlav (zvolen počtem 81 hlasů)
   – Pavla Fraňková (zvolena počtem 81 hlasů)
   Kontrolní komise ponechala předsednictví V. Budkové.
 10. Diskuze:
  • M.Vrbová informovala přítomné o tom, že v uplynulém týdnu byl FCI schválen návrh pravidel flyballu předložený flyballovou komisí FCI. Dále informovala o plánovaném zasedání komise FCI. V předchozích letech se zasedání konalo v zahraniční, což s sebou neslo náklady pro českého zástupce (financování FC ČR). V roce 2016 se zasedání uskuteční v ČR, tyto náklady se proto v letošním roce sníží.
  • M.Vrbová požádala členskou schůzi o rozhodnutí o termínu konání Mistrovství ČR v roce 2016, vzhledem k tomu, že se dosavadní výbor na termínu neshodl. V tradičním místě konání – Mladá Boleslavi, jsou možné dva termíny. První v termínu 20.-21.8.2016 s tím, že v té době bude v areálu k dispozici velký stan, který při nepřízni počasí značně ulehčuje průběh turnaje. Tento stan zde provozovatelé areálu nechávají maximálně týden po konání výstavy, jinak tento stan není k dispozici. Další možností je ponechat MČR v tradičním termínu, tj. první zářijový víkend (3.- 4.9.2016), s tím rizikem, že se za všech povětrnostních podmínek bude muset běhat pod širým nebem.
   Hlasování pro termín 3.-4. září (bez možnosti stanu): 64 pro, 3 proti, 11 se zdrželo. Návrh byl přijat.
  • Dále přítomní diskutovali o možnosti rozdělení MČR do dvou závodních dnů. J. Kříž upozornil, že by bylo vzhledem k rostoucímu počtu družstev vhodné zvýšit jejich počet na mistrovství, a stejně tak upravit kvalifikační podmínky, aby se na MČR dostala nejrychlejší družstva, i když budou mít v kvalifikaci nižší počet bodů. Výbor bude o přesné podobě formátu turnaje a o kvalifikaci v nejbližších týdnech jednat.
  • M.Vrbová seznámila přítomné s plánovaným formátem turnaje Eager´s Cup, který by proběhne ve dnech 6.–8. 5. 2016. Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o tento turnaj i ze strany zahraničních družstev se v roce 2015 osvědčil formát třídenního turnaje (pátek, sobota, neděle), který bude zachován i pro příští rok.
  • O. Bazalová v návaznosti na informaci o formátu Eager´s Cupu vznesla požadavek na prodloužení uzávěrky přihlášek na měsíc, případně na vyřazení EC z Purina PRO PLAN Cupu, vzhledem k obavám, že pro některá družstva bude obtížné zúčastnit se turnaje již od pátku. Eva Pirklová za pořadatelský klub vysvětlila nemožnost prodloužení doby pro uzavření podání přihlášek, vzhledem k tomu, že jde o začátek sezóny, kdy se družstva teprve sehrávají. Klára Valentová v souvislosti s pohárovými turnaji upozornila, že se v roce 2016 nebude konat tradiční turnaj Lukášovský drak, vzhledem k budování silnice v těsné blízkosti lukášovského cvičiště. Dále se diskutovalo o podmínkách pro zahraniční družstva (vstupní časy, rozdělení do divizí apod.). Výbor projedná otázku změny mezního času pro zahraniční družstva.
  • M.Kasalý vznesl dotaz na výbor, zda flyballová komise FCI nějakým způsobem využila data z měření loketní kosti českých psů. M. Vrbová vysvětlila, že získaná data velmi pomohla při hledání optimálního přepočtu délky loketní kosti na výšku překážek. Pomocí dat získaných od českých psovodů se podařilo prokázat, že původně navržený přepočet by značně znevýhodnil psy menšího vzrůstu, a po delší diskusi a několika dalších návrzích došla komise ke kompromisnímu návrhu, který je součástí právě schválených pravidel flyballu FCI.
  • V. Ismanická vznesla dotaz na výbor, zda bude standardizovaný formulář pro přestupy psů mezi jednotlivými družstvy. Výbor tento formulář připraví jako součást připravované změny pravidel.
 11. Zástupce návrhové komise Věra Ismanická přednesla návrh usnesení.
  Členská schůze schválila usnesení jednomyslně. Hlasování: 83 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování.
 12. Závěrem Milena Vrbová poděkovala všem přítomným za velmi hojnou účast, popřála všem krásné prožití svátků a hodně zdraví i pro psí závodníky v roce 2016. Schůze byla tímto ukončena.

Zapsala dne 6. 12. 2015 Petra Kulhánková

Nové složení výboru Flyball Clubu ČR

zobrazit verzi pro tisk

Na členské schůzi FC byl zvolen nový výbor v tomto složení:

předsedkyně: Pecháčková Zuzana
místopředsedkyně, koordinátorka rozhodčích: Milena Vrbová
hlavní výcvikář: Michal Kasalý
pokladní: Klára Valentová
administrátorka licencí, registr družstev: Kateřina Banďůrková
poradce: Zbyněk Chalupníček
jednatelka, evidence členů a kontakt s ČKS: Michaela Nováková

Členská schůze FC 27.11. 2011

zobrazit verzi pro tisk

[wpdm_file id=15]

[wpdm_file id=14]

[wpdm_file id=16]

[wpdm_file id=19]

[wpdm_file id=17]

 

FLYBALLOVÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY:

OFICIÁLNÍ PARTNER FLYBALLU V ČR:

SPONZOŘI FLYBALLU:
Kudyznudy.cz - tipy na výlet  
<< Lis 2017 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Budoucí Události

Proběhlé události

Archív novinek