AAA

Novinky

zobrazit verzi pro tisk

Změny v řádu rozhodčích

zobrazit verzi pro tisk

Vážení členové,
6. 1. 2018 výbor FC ČR schválil úpravu Řádu rozhodčích, která mimo jiné přináší i možnost slevy z členských příspěvků do FC ČR. Přehled všech změn najdete zde v příloze, kompletní řád a jeho přílohy jsou k dispozici na stránce Řád rozhodčích flyballu.

pdf Přehled změn v řádu rozhodčích od 7. 1. 2018
(ve formátu pdf)

Členské příspěvky rok 2018 – LEDEN, NOVÉ ČÍSLO ÚČTU

zobrazit verzi pro tisk

Vážení členové,
členské příspěvky na rok 2018 zasílejte, prosím, až v lednu a to na nové číslo účtu klubu 2101343239/2010. Výše členských příspěvků zůstává stejná, pouze se liší cena za známku ČKS, která nyní stojí 250 Kč. Připomínám, že je třeba zaplatit členství od 1.1.2018 do 31.1.2018, pokud tak stávající člen neučiní a zaplatí až v únoru a později, musí zaplatit navíc 100 Kč zápisné. O této skutečnosti mě prosím informujte e-mailem.

Michaela Nováková, jednatelka klubu.

Vyzýváme nové adepty na rozhodčí !!!

zobrazit verzi pro tisk

Tak jako každý rok, i letos vyzýváme všechny flyballové týmy, které se hodlají účastnit turnajů nastávající sezóny, aby ze svých řad vyslali na školení své adepty na nové rozhodčí. Bez rozhodčích se žádný turnaj neobejde!

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ ZDE

hlaste se nejpozději do 11.1.2018

Zápis z náhradního zasedání 15. členské schůze Flyball Clubu ČR

zobrazit verzi pro tisk

konaného dne 26. 11. 2017 v Praze
pdf UsneseníFCCR2017
(ve formátu pdf)
pdf Zápis_schuzeFCCR2017
(ve formátu pdf)

Náhradní schůze byla zahájena v 13:15 dne 26. 11. 2017. Náhradní schůzi (pro nepřítomnost nadpoloviční většiny členů FC ČR) zahájila předsedkyně Zuzana Pecháčková členové výboru Michal Kasalý a Sabina Koubková byli omluveni. Schůzi bylo přítomno 86 členů. 

 1. Do role zapisovatele byla jednomyslně zvolena Petra Kulhánková.
  Přítomní dále volili komisi návrhovou ve složení Kateřina Skálková, Jana Kupková a Adéla Bednářová, a komisi volební ve složení Petra Prokešová, Zuzana Ouředníková a Monika Kasalá.
  Hlasování: 100% pro (86 členů). Návrh byl přijat.
 2. Proběhlo seznámení s programem.
  Hlasování: 100% pro (86 členů). Návrh byl přijat.
 3. Předsedkyně Zuzana Pecháčková přednesla zprávu o činnosti klubu v roce 2017.
 4. Hlavní výcvikář Jiří Kříž přednesl zprávu o výcviku, reprezentování českého flyballu na ME 2017 a propagaci flyballu v roce 2017. V tomto bodě stoupl počet přítomných na 87.
 5. Pokladní Klára Zavřelová přednesla zprávu o stavu pokladny a hospodaření klubu ke dni konání schůze.
 6. Za Kontrolní a revizní komisi přednesla zprávu její předsedkyně V. Budková. Při revizi nebyly shledány žádné nedostatky.
 7. Schůze přešla k volbě do jednotlivých orgánů klubu. S ohledem na větší počet kandidátů na členství ve výboru, než kolik je voleno pozic, vyzvala předsedkyně Zuzana Pecháčková kandidáty do výboru ke krátkému představení a následně umožnila přítomným vznést dotazy na jednotlivé kandidáty.
  Kandidáti na členství ve výboru: Milena Vrbová, Michaela Nováková, Zuzana Pecháčková, Stanislav Prokeš, Josef Präger, Marcela Nosková, Michal Kasalý, Jiří Kříž, Jindřich Silovský, Sabina Koubková, Nikola Stejskalová
  Kandidáti do kontrolní a revizní komise: Jitka Srbená, Alena Filipová, Petr Prokeš
  Proběhlo hlasování tajnou volbou.
 8. Po přestávce následovalo vyhlášení výsledků celoroční soutěže českého flyballového poháru – K9 Selection Cupu, který byl v letošním roce rozdělen do 4 divizí s vyrovnaným počtem družstev. Než se přistoupilo k vyhlášení, Jiří Kříž shrnul vyrovnanost jednotlivých družstev v divizích a fakt, že o konečné výsledky se bojovalo až do posledního turnaje. Hned ve dvou divizích (divize III a divize IV) se na třetím a čtvrtém místě umístila družstva se stejným počtem bodů a o konečném umístění rozhodl až průměr časů.
  • Ve 4. divizi zvítězilo družstvo CrazyBalls III, na druhém místě se umístilo družstvo FUNatic Jumpers a na třetím místě se umístilo družstvo Dajavera Y.
  • Ve 3. divizi zvítězilo družstvo Manic Dogs 2, na druhém místě se umístilo družstvo Alea – noční můra a na třetím místě se umístilo družstvo Hop Trop PANTHERS.
  • Ve 2. divizi zvítězilo družstvo FUNatic Runners, na druhém místě se umístilo družstvo The Rebels Rock and Rolls a na třetím místě se umístilo družstvo Orca Atlantic.
  • V 1. divizi zvítězilo družstvo Hop Trop PRAGUE, na druhém místě se umístilo družstvo The Rebels Hardcore a na třetím místě se umístilo družstvo Alea – tým naděje.
 9. Volební komise přistoupila k vyhlášení výsledků voleb do orgánů klubu. Hlasování proběhlo pomocí hlasovacích lístků (87 hlasovacích lístků, z toho platných 86). Výbor byl zvolen v tomto složení:
  • Jiří Kříž (Zvolen počtem 78 hlasů)
  • Milena Vrbová (Zvolena počtem 68 hlasů)
  • Zuzana Pecháčková (Zvolena počtem 66 hlasů)
  • Sabina Koubková (Zvolena počtem 63 hlasů)
  • Michaela Nováková (Zvolena počtem 62 hlasů)
  • Jindřich Silovský (Zvolen počtem 57 hlasů)
  • Nikola Stejskalová (Zvolena počtem 43 hlasů)
   Do výboru nebyli zvoleni:
  • Stanislav Prošek (41 hlasů), Josef Präger (34 hlasů), Michal Kasalý (30 hlasů) a Marcela Nosková (30 hlasů)
   Kontrolní komise byla zvolena v tomto složení:
  • Jitka Srbená (Zvolena počtem 86)
  • Alena Filipová (Zvolena počtem 86)
  • Petr Prokeš (Zvolen počtem 79)
 10. Diskuze:
  • Z. Pecháčková informovala přítomné o plánovaných mezinárodních turnajích na příští rok, které jsou termínově velice blízko sobě. Prvním turnajem je Světový pohár (Flyball Open World Cup 2018), který se bude konat v termínu 18.-19.8.2018 ve městě Dunkerque v severní Francii. Detaily kvalifikace a podmínky turnaje budou upřesněny.
  • Dalším turnajem je mistrovství Evropy 2018 (European Flyball Championships 2018), které se bude konat v termínu 24.-26. 8. 2018 na severu Polska ve městě Sopot. Tento termín neumožňuje konání mistrovství republiky v termínu obvyklém a výbor se proto rozhodl uspořádat MR 2018 v termínu 15.-16.9.2018.
  • M. Vrbová navázala na informace o plánovaných turnajích pro sezonu 2018 a za klub Hop Trop informovala přítomné o konání Eager ́s Cupu v termínu 5.-7.5.2018. S ohledem na posun termínu MR 2018 klub Hop Trop nebude v sezoně 2018 pořádat Turnaj sladkých nadějí z časových důvodů.
  • K. Mračková za DogDragons informovala o plánovaném pořádání turnaje Drak v termínu 9.-10.6.2018. Místo konání zatím není specifikováno.
  • V souvislosti s plánováním turnajů byl vznesen obecný dotaz na hlavního sponzora na příští sezonu. Výbor okomentoval proces oslovování potenciálních sponzorů a úskalí, která tento proces s sebou nese. Změna hlavního dodavatele na sezonu 2018 je možná, nyní však nejsou dojednány konkrétní detaily a podmínky.
  • K. Mračková vznesla dotaz na výbor, zda zvažují (případně již v minulosti zvažovali) finanční příspěvky na startovní rozhodčí. Na toto téma byla vedena diskuze. Závěrem diskuze bylo konstatování, že každý pořadatel má možnost zvážit, zda zvolí jako odměnu pro startovní rozhodčí úhradu obědů formou stravenek na turnaji nebo zda jednotlivým rozhodčím místo této odměny poskytne odměnu finanční. Každé družstvo pak má možnost výboru podat požadavek na snížení odvodů na jím pořádaný turnaj jako finanční kompenzaci.
  • S. Prošek vznesl na výbor dotaz na měřidlo a přesný způsob měření loketní kosti psa. M. Vrbová se ujala slova a proces měření a detail měřidla vysvětlila.V tomto bodě klesla účast přítomných na počet 67.
 11. Zástupce návrhové komise Kateřina Skálková přednesla návrh usnesení schůze. Členská schůze schválila usnesení jednomyslně.
  Hlasování: 67 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování.
 12. Závěrem Zuzana Pecháčková poděkovala přítomným za hojnou účast, popřála všem krásný závěr roku 2017 a popřála zdraví do sezony 2018. Schůze byla tímto ukončena.

Zapsala dne 26. 11. 2017, Petra Kulhánková

Kandidáti do výboru FC

zobrazit verzi pro tisk

Vážení členové,
na členské schůzi FC bude nutno zvolit nové členy výboru. Kandidáti na členství ve výboru jsou: Zuzana Pecháčková, Michaela Nováková, Milena Vrbová, Jiří Kříž, Sabina Koubková, Michal Kasalý, Jitka Srbená, Stanislav Prošek, Josef Präger, Marcela Nosková, Jindřich Silovský, Nikola Stejskalová.

Také je třeba obsadit i tři místa v KRK, tudíž zájemci o funkci v Kontrolní a revizní komisi hláste se…

Konečné výsledky Českého flyballového poháru K9 Selection Cup 2017

zobrazit verzi pro tisk

pdf K9 CUP 2017 final
(ve formátu pdf)

Vážení členové FC ČR,

zobrazit verzi pro tisk

vzhledem k evropského šampionátu ve flyballu, které se uskuteční ve dnech 24. -26. 8. 2018 v Polsku, Sopoty, přesněji Hipodrom Sopot, se výbor Flyball Clubu ČR rozhodl pro příští rok uspořádat MČR v termínu 15. – 16. 9. 2018. Důvodem je umožnění účasti českých družstev na EFC, kdy toto by bylo pouhý týden před národním mistrovstvím. Původní návrh, posunout MČR pouze o týden, nebyl z důvodu konání MČR ve frisbee vhodný. Tato změna termínu je schválena pouze pro rok 2018 a věříme, že v roce 2019 již bude MČR opět ve svém tradičním termínu.

Za výbor FC ČR

Pecháčková Zuzana

předsedkyně FC ČR

Členská schůze

zobrazit verzi pro tisk

Flyball Club České republiky

tímto zve své členy
na výroční členskou schůzi klubu, která se koná

v neděli 26. 11. 2017 od 13:00 hodin
v hotelu JUNO, Štěchovická 2296, Praha 10
(www.hoteljuno.cz)

Termín náhradního zasedání členské schůze je stanoven na 26. 11. 2017 od 13:15 hodin.

Program členské schůze

1/ Zahájení
2/ Volba zapisovatele, komise návrhové a komise volební
3/ Schválení programu schůze
4/ Zpráva předsedy o činnosti klubu
5/ Zpráva hlavního výcvikáře
6/ Zpráva pokladní o hospodaření klubu
7/ Zpráva kontrolní a revizní komise
8/ Představení kandidátů do výboru
9/ Volba nového výboru
10/ Vyhlášení výsledků K-9 Selection Cup 2017
11/ Přestávka
12/ Výsledky voleb nového výboru
13/ Usnesení členské schůze
14/ Závěr

!!POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ SCHŮZE!!
Nově bude schůze v Praze v Hotelu JUNO. Junův statek bohužel ukončil svou činnost, proto jsme byli nuceni hledat nové místo k uspořádání schůze. Parkování zajištěno přímo na parkovišti hotelu. Drobné občerstvení je také zajištěno.

pdf Pozvánka na členskou schůzi FC 2017
(ve formátu pdf)

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU FC ČR ELEKTRONICKOU KORESPONDENCÍ 1. 9. –19. 10. 2017

zobrazit verzi pro tisk

Účastníci: Zuzana Pecháčková, Milena Vrbová, Klára Valentová, Jiří Kříž, Michal Kasalý, Sabina Koubková, Michaela Nováková

Výbor FC ČR schválil:
– odměnu klubu The Rebels za spolupořádání Mistrovství republiky 2017
– snížení odvodů klubu Hop Trop za Turnaj sladkých nadějí
– nového startovního rozhodčího David Ingr

Výbor schválil termín MR 2018 a to 15. – 16. 9. 2018. Termín byl posunut kvůli EFC, které se koná poslední týden v srpnu. Pokud by bylo posunuto MR ve flyballu pouze otýden, tak by to bylo zároveň s MR ve frisbee, proto byl termín zvolen až na 15. – 16. 9. 2018. Termín Turnaje Sladkých nadějí tedy bude muset být také posunut. Tato změna bude pouze v roce 2018. Doufáme, že v roce 2019 bude moci být MR opět v tradičním termínu – první víkend v září.

Zapsala: Michaela Nováková

doc JED_VYB_2017_10_19
(ve formátu doc)

 

Výsledky Budějckej xtreme 2017

zobrazit verzi pro tisk
pdf BX 2017 výsledky 1 divize
(ve formátu pdf)
pdf BX 2017 výsledky 2 divize
(ve formátu pdf)
pdf BX 2017 výsledky 3 divize
(ve formátu pdf)
pdf BX 2017 výsledky 4 divize
(ve formátu pdf)
pdf BX 2017 výsledky 5 divize
(ve formátu pdf)
pdf BX 2017 výsledky 6 divize
(ve formátu pdf)
pdf BX 2017 výsledky 7 divize
(ve formátu pdf)
xls BX 2017 časy psů ring1
(ve formátu xls)
xls BX 2017 časy psů ring2
(ve formátu xls)
zobrazit verzi pro tisk

FLYBALLOVÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY:

OFICIÁLNÍ PARTNER FLYBALLU V ČR:
v jednání


SPONZOŘI FLYBALLU:
Kudyznudy.cz - tipy na výlet  
<< Lis 2017 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Budoucí Události

Proběhlé události

Archív novinek