AAA

Nabídka pro členy FC ČR

zobrazit verzi pro tisk

Členové Flyball Clubu ČR, respektive družstva registrovaná pod FC ČR, mají možnost si do 3. 3. 2017 objednat nové flyballové boxy od pana Aleše Spirmana se slevou přibližně 20%. Sleva se vztahuje na výrobu prvních pěti boxů. Pro více informací kontaktujte pana Spirmana. Kontakt naleznete na stránkách www.flyball-box.com.

Pomozte českému flyballu

zobrazit verzi pro tisk

we need youZní to jako fráze, ale je to pravda pravdoucí – k tomu, abychom v ČR udrželi vysokou úroveň flyballových turnajů, nezbytně potřebujeme další flyballové rozhodčí! Tak pojďte do toho!
1. část školení adeptů na rozhodčí se bude konat v neděli 29.1.2017, a 2. část v neděli 19.3.2017 (vždy celý den), a to na Jůnově statku, Sedlec u Prahy.
Pro zdárné absolvování školení a postup k hospitacím je nutná účast na obou částech školení. Podrobnosti o podmínkách pro rozhodčí si prosím přečtěte v Řádu rozhodčích.
Zájemci o účast na školení, hlaste se, prosím, do 15.1.2017 e-mailem na adresu koordinátorky rozhodčích: milavrbova@email.cz. Do e-mailu uveďte celé své jméno a příjmení, platnou e-mailovou adresu a telefon, flyballový klub, ve kterém působíte.
Další informace o školení obdržíte e-mailem cca 10 dní před akcí od koordinátorky rozhodčích.

Vážení členové,

zobrazit verzi pro tisk

Měsíc leden je ve znamení placení členských příspěvků, kde nastalo pár drobných změn:

Při platbě stávajících členů byla doplněna zpráva pro příjemce – jméno a příjmení.
Dále pokud zapomenete zaplatit v řádném termínu a zaplatíte až v únoru se zápisným, pak informujte o této skutečnosti jednatele FC ČR, abyste nemuseli znovu posílat přihlášku do klubu.
Novinkou pro nové zájemce o členství je zasílání vyplněné, podepsané a naskenované přihlášky e-mailem na jednatele.
Toto vše se dočtete na stránkách v jednotlivých sekcí  (Poplatky FC, Jak se stát členem FC ČR).

Přeji všem krásný nový rok 2017.

Jednatelka Michaela Nováková

Změna ve složení výboru FC ČR

zobrazit verzi pro tisk

Výbor obdržel rezignaci dlouholetého člena výboru FC ČR, pana Zbyňka Chalupníčka, který působil jako poradce Klubu. Vzhledem ke svému osmiletému působení ve výboru se rozhodl nadále nevykonávat tuto funkci. Klub oslovil několik kandidátů a rozhodl se do výboru kooptovat Jiřího Kříže. Vzhledem k této změně dochází s okamžitou platností k výměně funkcí a to takto:

Jiří Kříž – hlavní výcvikář
Michal Kasalý – poradce

Po technické stránce bude pan Zbyněk Chalupníček nadále s Klubem externě spolupracovat.
Ráda bych zde, za Flyball Club České republiky, panu Chalupníčkovi poděkovala za veškerou práci, kterou nejen u nás pro flyball odvedl a věřím, že ještě velkou mírou ke kvalitě flyballu jako takového přispěje. Jeho EJS nám zajišťuje kvalitní turnaje na vysoké úrovni a neustálé vylepšování programového zajištění nám přináší možnost je posouvat na pomyslné příčce stále výš.

Zuzana Pecháčková
předsedkyně FC ČR

Zápis z členské schůze Flyball Clubu ČR

zobrazit verzi pro tisk

Náhradní schůze byla zahájena v 10:25 dne 27. 11. 2016. Náhradní schůzi, která se konala kvůli nepřítomnost nadpoloviční většiny členů FC ČR, zahájila předsedkyně Zuzana Pecháčková. Schůzi bylo přítomno 66 členů.

docx Zápis z členské schůze FC 2016
(ve formátu docx)
docx Usnesení členské schůze 2016
(ve formátu docx)

 1. Jako první bod proběhla volba orgánů schůze. Do role zapisovatele byla navržena Petra Kulhánková.
  Hlasování: pro (65 členů). 1 člen se zdržel. Návrh byl přijat.
  Přítomní dále zvolili návrhovou komisi ve složení Alžběta Štěpánková, Kateřina Skálková, Jana Kupková, a mandátovou komisi ve složení Eva Pirklová, Marcela Nosková a Jiří Kříž.
  Hlasování o návrhové komisi: pro (66 členů). Návrh byl přijat.
  Hlasování o mandátové komisi: pro (66 členů). Návrh byl přijat.
 2. Proběhlo seznámení s programem, přednesla Z. Pecháčková.
  Hlasování: pro (65 členů). 1 člen se zdržel. Návrh byl přijat.
 3. Předsedkyně Z. Pecháčková přednesla zprávu o činnosti klubu v roce 2016.
 4. Hlavní výcvikář M. Kasalý přednesl zprávu o výcviku, změnách v rámci pravidel flyballu, úspěších českého flyballu jak v rámci České republiky, tak na poli mezinárodním (EFC 2016), a přednesl informaci o plánovaných turnajích na nadcházející sezonu 2017.
 5. Pokladní K. Zavřelová přednesla zprávu o stavu pokladny a hospodaření klubu ke dni 25. 11. 2016.
 6. Za kontrolní a revizní komisi přednesl zprávu člen komise Z. Drbohlav (sepsala předsedkyně V. Budková). Při revizi nebyly shledány žádné nesrovnalosti.
 7. Následovalo vyhlášení výsledků celoroční soutěže českého flyballového poháru – Purina PRO PLAN Cupu 2016, který byl v letošním roce rozdělen do 4 divizí s vyrovnaným počtem družstev.
  Ve 4. divizi zvítězilo družstvo FUNatic Jumpers, na druhém místě se umístilo družstvo Too X-treme a na třetím místě se umístilo družstvo CrazyBalls III.
  Ve 3. divizi zvítězilo družstvo FUNatic Runners, na druhém místě se umístilo družstvo Hop Trop Panthers a na třetím místě se umístilo družstvo CrazyBalls II.
  Ve 2. divizi zvítězilo družstvo Hop Trop HURRICANE, na druhém místě se umístilo družstvo DogDragons 2 a na třetím místě se umístilo družstvo R.U.P.
  V 1. divizi zvítězilo družstvo Hop Trop PRAGUE, na druhém místě se umístilo družstvo The Rebels Hardcore a na třetím místě se umístilo družstvo Lavina Delta.
 8. Diskuze:
  M.Vrbová informovala přítomné o plánovaném ME 2017 v Brugách, zejména pak o pravidlech a o probíhajících diskuzích k nim. Zatím však diskuze nemá závěr a finální podoba pravidel a podmínek tak není jasná.
  Z. Pecháčková navrhla bod k diskuzi o uskutečnění Světového poháru v roce 2018. Je zde možnost pořádání na území ČR. Tento pohár by byl v rámci FCI. V tomto bodě Z. Pecháčková poznamenala, že nyní bude potřeba rozhodnout, jaký typ vrcholného turnaje bude ČR v roce 2018 pořádat, zda EFC, nebo Světový pohár. Oba tyto turnaje má ČR možnost pořádat.

  J. Präger vznesl připomínku a dotaz k formátu mistrovství ČR 2016, zda bude formát stejný i pro rok 2017. Jeho dotaz vedl k diskuzi. Závěrem tohoto bodu byl návrh od J. Prägera uskutečnit formát rozdělení 12 družstev do dvou divizí a na základě dosažených výsledků následné zařazení do pavouka na DE. Výbor osloví zástupce ostatních družstev, požádá je o vyjádření a formátem turnaje pro rok 2017 se bude dále zabývat.

  M. Prägerová vznesla dotaz na přihlašování družstev na turnaje a podala návrh, zda by o účasti daného družstva mohlo rozhodovat datum podání přihlášky a následně i zaslaná platba na účet pořadatele. Výbor vzal tento podnět na vědomí. Závěrem diskuze výbor upozornil přítomné a zejména pořadatele, že reálným řešením tohoto problému je pořádat turnaje na dvou parkurech.

  S. Prokeš rozvedl diskuzi na téma agresivita psa na parkuru. Jako dotčený majitel psa, který následkem svého chování na parkuru byl posuzován výborem FČR, vyzval výbor k vyjádření k jeho případu. Zejména podotknul způsob komunikace ze strany výboru k jeho osobě. Výbor se k dané problematice vyjádřil.

 9. Zástupce návrhové komise Kateřina Skálková přednesla návrh usnesení. Členská schůze schválila usnesení jednomyslně.
 10. Závěrem Zuzana Pecháčková poděkovala všem přítomným za účast, popřála všem krásné prožití svátků a hodně zdraví i pro psí závodníky v roce 2017. Schůze byla tímto ukončena.

Zapsala dne 27. 11. 2016 Petra Kulhánková

crazyballsiicrazybalsiiidogdragons2funatichthurricanehtpanthershtpraguelavinadeltaruptherebelshardcoretooxtreme

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU FC ČR ELEKTRONICKOU KORESPONDENCÍ 21.9.– 24.10.2016

zobrazit verzi pro tisk

Účastníci: Zuzana Pecháčková, Milena Vrbová, Klára Valentová, Zbyněk Chalupníček, Michal Kasalý, Sabina Koubková, Michaela Nováková

doc JED_VYB_2016_10
(ve formátu doc)

Výbor FC ČR schválil:

 • Odměnu klubu Hop Trop za uspořádání pohárového turnaje Turnaj sladkých nadějí 2016.
 • Prodloužení termínu pro přihlašování velkých psů, jejichž majitelé je nechtějí měřit dle loketní kosti, do 31.12.2016.
 • Nového startovního rozhodčího – Jindřich Silovský.
 • Výši finančního příspěvku pro klub Crazy Balls za spolupořádání MČR v hodnotě 10 000Kč.

Výbor FC ČR na návrh M. Vrbové projednal situaci z Turnaje sladkých nadějí, kdy pes Bax z družstva Lavina Delta napadl psa Arama z družstva X-treme. Výbor rozhodl, že pes Bax nebude žádným způsobem penalizován.
Pro: Z. Pecháčková, M. Nováková, S. Koubková, M. Kasalý
Proti: M. Vrbová, K. Zavřelová
Zdržel se: Z. Chalupníček

Výbor FC ČR byl osloven ke spolupráci s anketou Kynolog roku 2016 a to zejména k sestavení odborné poroty. Výbor souhlasil a FC ČR se tak stal partnerem pro kategorii Flyball. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 25. 2. 2017. Podrobné informace se připravují.

Zapsala: Michaela Nováková

Pozvánka na členskou schůzi

zobrazit verzi pro tisk

Flyball club logo
Flyball Club České republiky
tímto zve své členy
na výroční členskou schůzi klubu, která se koná
v neděli 27. 11. 2016 od 10:00 hodin
v restauraci Jůnův statek, Sedlec u Prahy
(www.junuvstatek.cz)

Termín náhradního zasedání členské schůze je stanoven na 27. 11. 2016 od 10:15 hodin.

Program členské schůze
1/ Zahájení
2/ Volba zapisovatele, komise návrhové a mandátové
3/ Schválení programu schůze
4/ Zpráva předsedy o činnosti klubu
5/ Zpráva hlavního výcvikáře
6/ Zpráva pokladní o hospodaření klubu
7/ Zpráva kontrolní a revizní komise
8/ Vyhlášení výsledků Purina Proplan Cup 2016
9/ Přestávka
10/ Diskuse, různé
11/ Usnesení členské schůze
12/ Závěr


Po příchodu je možné si na recepci objednat oběd. Obdržíte lísteček, na jehož základě Vám bude oběd vydán (výdej od 12:00). Platba při objednání.
Obědy:
1) bramborová polévka + svíčková na smetaně s houskovými knedlíky … 95,- Kč
2) bramborová polévka + balkánské brambory (zapečené brambory se zeleninou
a sýrem) … 95,- Kč
V den konání členské schůze proběhne také měření dle loketní kosti a kontrola čipu. Hlásit se můžete zde

docx Pozvánka na členskou schůzi 2016
(ve formátu docx)

Měření lokte na členské schůzi FC ČR

zobrazit verzi pro tisk

V rámci členské schůze FC proběhne v neděli 27.11.2016 další měření loketní kosti psů a kontrola identity psů (mikročipy).

Přihlásit se můžete přes tento formulář:

PŘIHLÁŠKA NA ZMĚŘENÍ LOKTE 27.11.

Výsledky Českého flyballového poháru

zobrazit verzi pro tisk

ppc2016final

pdf Výsledky PPC 2016 - FINAL
(ve formátu pdf)

Výsledky Xtreme Acana Cup 2016

zobrazit verzi pro tisk

img_2915

pdf Výsledkovky Xtreme Acana Cup 2016 - 1.divize
(ve formátu pdf)
pdf Výsledkovky Xtreme Acana Cup 2016 - 2.divize
(ve formátu pdf)
pdf Výsledkovky Xtreme Acana Cup 2016 - 3.divize
(ve formátu pdf)
pdf Výsledkovky Xtreme Acana Cup 2016 - 4.divize
(ve formátu pdf)
pdf Výsledkovky Xtreme Acana Cup 2016 - 5.divize
(ve formátu pdf)
pdf Výsledkovky Xtreme Acana Cup 2016 - 6.divize
(ve formátu pdf)
xls Xtreme Acana Cup 2016 - časy psů EJS
(ve formátu xls)
zobrazit verzi pro tisk

FLYBALLOVÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY:

OFICIÁLNÍ PARTNER FLYBALLU V ČR:
<< Dub 2017 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Budoucí Události

Proběhlé události

Archív novinek